Henkilösuojaus ja työturvallisuus konepajoissa – Vinkit henkilösuojaukseen

Työstökoneiden turvallinen käyttö on riippuvainen työstökoneiden suojauksesta ja työntekijöiden työturvallisesta toiminnasta. Yhteistä kaikille koneille ovat liikkuvat osat, pyörivät terät, kemikaalit ja työstöstä aiheutuvat lastut ja irtonaiset osat jotka vaarantavat terveyttä.

Konepajoissa käytössä olevien koneiden ja työvälineiden on tästä syystä oltava vähintään työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaisia turvallisuustasoltaan riippumatta siitä, minkä ikäisestä työvälineestä on kysymys. 

Vanhojen koneiden turvallisuustasoa on parannettava tekniikan kehittymisen myötä. Vaatimusten noudattaminen edellyttääkin monien käytössä olevien koneiden rakenteen muuttamista turvallisemmiksi. Uusien suojien hankinta vanhaankin koneeseen on mahdollista Maxjasin kautta: johdesuojat.

Työturvallisuudesta varmistuminen on tärkeää

Konepajan on huolehdittava siitä, että käyttöön valitaan työväline, joka on sopiva ja turvallinen kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin. Valinnassa on huomioitava myös sijoituspaikan ja ergonomian vaatimukset. 

Koneiden ja työvälineiden käytöstä työpaikalla säädetään työturvallisuuslain ohella valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta eli niin sanotussa koneasetuksessa.

Koneessa tulee olla CE-merkintä (poikkeuksena ennen vuotta 1995 valmistetut koneet). Koneista tulee olla käyttöohjeet ja varoitukset suomen ja ruotsin kielellä. Työntekijät tulee perehdyttää koneiden käyttöön. 

On varmistettava, että käytössä olevat koneet ja työvälineet pysyvät säännöllisen huollon ja kunnossapidon avulla toimintakuntoisina ja turvallisena koko käyttöiän ajan. Työpaikalla tulee olla menettelytavat tämän vaatimuksen toteuttamiseksi. 

Osan koneiden ja työvälineiden toimintakunnon varmistamiseksi tehtävistä tarkastuksista ja testauksista saa tehdä vain työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. 

Turvallisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota töiden ja käyttöolosuhteiden aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin, jotka aiheutuvat:

  • työvälineestä ja sen liikkuvista osista,
  • ulkoisesta rakenteesta
  • fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista
  • automaattisista toiminnoista
  • sähköstä.

Ohjeet riskien poistamiseen ja vähentämiseen

Kun koneen vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa havaitaan koneen käytön aiheuttavan vaaraa tai haittaa työntekijälle, on ryhdyttävä välittömästi toimiin vaaran tai haitan poistamiseksi.

Riskien poistamisessa tai niiden riittävässä vähentämisessä käytetään niin sanottua kolmen askeleen menettelyä ja ensisijaisuusjärjestystä:

  1. Riskit poistetaan turvallisuussuunnittelun ja rakenteellisten keinojen avulla.
  2. Jos riskejä ei saada poistettua tai vähennettyä riittävästi turvallisuussuunnittelun ja rakenteellisten keinojen avulla, otetaan käyttöön suojaustekniikkaa.
  3. Vain silloin, jos riskejä ei voida poistaa, turvaudutaan muihin turvallisuustoimiin, kuten ohjeisiin, varoituksiin, koulutukseen ja henkilönsuojaimiin.

Vaarat poistetaan suojausteknisillä toimenpiteillä. Suojausteknisiä toimenpiteitä eli suojuksia ja turvalaitteita on käytettävä suojaamaan henkilöitä sellaisilta vaaratekijöiltä, joita ei voida poistaa tai riittävästi rajoittaa suunnittelun avulla. 

Suojusten ja turvalaitteiden valinta perustuu koneelle tehtyyn riskin arviointiin. Suojusten ja turvalaitteiden yleiset rakennevaatimukset on esitetty standardin SFS-EN ISO 12100-2 kohdassa 5. Jos konetyypistä on olemassa yhdenmukaistettu standardi, siinä on kuvattu yksityiskohtaisesti käytettävissä oleva turvallisuustekniikka.

Johdesuojat parantavat käyttöturvallisuutta, työhyvinvointia ja työympäristön ulkonäköä

Johdesuojat estävät työstöstä syntyvien lastujen, roskien ja erilaisten nesteiden pääsemisen kontaktiin työstökoneen liikkuvien osien kanssa. Liikkuvat osat kulkevat johteita pitkin ja niiden häiriötön toiminta on täysin riippuvainen johdesuojien toiminnasta. Suoja seuraa johteita venyen ja puristuen kokoon koneen liikkeitä mukaillen. Toimiva suoja varmistaa koneen toiminnan ilman häiriöitä ja vähentää jatkuvaa korjaamista ja huoltoa.

Johdesuojien toinen tärkeä ominaisuus on suojata henkilöstöä loukkaantumisilta. Samalla ne parantavat koneen ja työympäristön ulkonäköä. Hyväkuntoisten johdesuojien pitäminen puhtaana ja toimivina on helppoa. 

Johdesuojien lisäksi koneessa on oltava roiskesuojaus tai täydellinen kate mikä estää partikkelien ja nestesumujen tai roiskeiden pääsyä työympäristöön. Lastuamisnesteen kastelema työpaikka ei ole nykyaikainen tai turvallinen. Työntekijöiden työhyvinvointi ja tyytyväisyys on helppo turvata toimivalla suojauksella.

Henkilösuojaus parantaa yrityksen imagoa ja nostaa brändin arvoa

Henkilösuojaus on erittäin näkyvä elementti konepajassa. Vierailijat näkevät ensimmäisenä työstökoneet ja niiden käyttäjät. Ulkonäöltään hienot koneet ja tyytyväiset työntekijät ovat iso myyntivaltti ja synnyttävät halun tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa. On yrityksen brändin arvon ja yleisen edun kannalta tärkeää ylläpitää henkilösuojausta korkealla tasolla. 

Uudet teknologiat luovat uusia riskejä

Uudet teknologiat tulevat kovaa tahtia konepajoille esimerkiksi toiselle yritykselle tehtävien alihankintatöiden kautta. Näitä teknologioita ovat mm. 3D-tulostus, uudet moniakseliset työstökoneet ja 3D-mallinnuksen mahdollistamat erikoiset ja hyvin laajat liikeradat.

Erityisesti 3D-tulostuksessa työntekijät voivat altistua hiukkasmaisille epäpuhtauksille ja kaasumaisille yhdisteille. Eri vaiheita ovat tulostusmateriaalin käsittely, tulostaminen, tulostetun kappaleen jälki- ja pintakäsittely, huolto- ja kunnossapitotyöt.

Kuumat prosessit synnyttävät nanohiukkaspäästöjä ja vapauttavat kaasumaisia yhdisteitä, mekaaninen työstö ja jauhemaisten materiaalien käsittely puolestaan pieniä ja karkeita hiukkasia.

Pölyävät jauheet voivat aiheuttaa ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita. Metallia tulostettaessa osa materiaaleista on syöpävaarallisia. Nestemäisistä materiaaleista etenkin kovettumattomat muovikemikaalit allergisoivat voimakkaasti.

Näiden uusien 3D-tulosteiden jälkikäsitteleminen koneistamalla voi sisältää riskejä, joiden arviointi on erityisen vaikeaa. Johdesuojien pitää olla hyvässä kunnossa, että nanopartikkelit eivät pääse kontaktiin koneen herkkien osien kanssa. Johdevoitelu ei sovi yhteen karkean  ja jauhemaisen pölyn kanssa.

Uusien moniakselisten työstökoneiden työstönopeudet ovat kasvaneet hyvin korkeiksi. Työkalujen vaihdot tapahtuvat silmänräpäyksen nopeudella automaattisesti ja vaativat koneen erittäin korkeaa toimintakykyä. Johdesuojien tulee olla virheettömässä kunnossa koneen nopeiden liikkeiden mahdollistamiseksi.

Ota uudet ja vanhat riskit vastaan yrityksen tarpeisiin räätälöidyn huolto- ja suojauspalvelun avulla kokeneen ja perinteitä kunnioittavan Maxjas Oy:n kautta: elinkaaripalvelut.